Dispensansökan – Fysioterapeuterna

Dispensansökan

Det är möjligt att ansöka om dispens från handledning i de fall fysioterapeuten anser att alla formella krav samt lärandemål, allmänna och specialistspecifika, är uppfyllda.

Kraven för att ansöka om dispens från handledning är:

  • Akademisk examen på avancerad nivå (lägst magister)
  • Bedömt att du uppfyller allmänna och specialistspecifika lärandemål
  • Genomfört kvalitets- och förbättringsarbete

Dispensansökan ska då innehålla en redogörelse av uppfyllda lärandemål, underlag för tillgodoräknande av utbildningsaktiviteter samt dispensansökan.

Övergångsregel för dig som ansöker om specialistkompetens med dispens från handledning:

Denna övergångsregel gäller mellan 1 jan 2022 till 31 dec 2022.

Övergångsregeln innebär att du som sökande har möjlighet att välja mellan om du uppfyller kravet om att ha genomfört ett kvalitets- och förbättringsarbete (nytt krav enligt moderniserade specialistordningen) eller om du uppfyller kravet om att genomfört en vetenskaplig presentation av ett teoretiskt fördjupningsarbete (likt specialistordningen 2015–2021).

Från och med 1 januari 2023 gäller samma krav som för övriga sökande, och du som planerar att söka om dispens från handledning ska då ha genomfört ett kvalitets- och förbättringsarbete.

I och med övergångsregeln så finns det under 2022, två olika ansökningsblanketter för specialistkompetens med dispens från handledning:

  • Dispensansökan förbättringsarbete
  • Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete