Specialistutbildningen – Fysioterapeuterna

Specialistutbildningen

Specialistutbildningen är en målrelaterad treårig klinisk utbildning under handledning med krav på akademisk examen om lägst magister samt annan teoretisk och klinisk utbildning som syftar till fördjupning och breddning inom specialistområdet.

Specialistutbildningen är en individuellt utformad utbildning vilket innebär att innehållet kan se olika ut för olika individer beroende på de erfarenheter, kunskaper och meriter som den sökande har med sig vid specialistutbildningens början.

Förkunskapskrav

  • kandidatexamen i fysioterapi
  • två års klinisk erfarenhet som leg fysioterapeut om minst 75 procent av heltidsanställning

Påbörja specialistutbildningen:

Ansök om handledare och individuell studieplanen

Den kliniska handledaren ska vara specialist inom relevant område och välförankrad i kliniskt arbete. Det är möjligt att vid behov ha både en huvudhandledare och en eller flera bihandledare.

Den individuella studieplanen formuleras utifrån de lärandemål och rekommenderade aktiviteter som föreslås i studiehandledningen. Med stöd av handledaren formulerar du din individuella studieplan. Studieplanen ska godkännas av förbundets specialistkommitté innan specialistutbildningen påbörjas.

Du hittar ansökan om handledare och studieplansmallarna under blanketter specialistutbildningen. Ansökan om handledare och studieplanen skickas in samtidigt.  

Specialistutbildningen

Specialistutbildningen sker under tre år och innefattar:

  • Klinisk tjänstgöring under handledning inom specialistområdet
  • Akademisk examen på avancerad nivå (lägst magister)
  • Teoretisk fördjupning relevant för specialistområdet
  • Genomfört kvalitets- och förbättringsarbete

Kostnader som kan finnas för att genomföra en specialistutbildning

  • Arvode för auskultation och handledning (för 2022 är det rekommenderade arvodet 800 kr/tim exklusive moms).
  • Kostnader för litteratur.
  • Kostnader för kurser.
  • Kostnader för ev. resor och logi.

Här är en nedladdningsbar version av informationen ovan:

Specialistutbildning för fysioterapeuter (pdf-fil)

Att ansöka om specialistkompetens

När du fullföljt din studieplan är det dags att ansöka om specialistkompetens.

Specialistansökan består av din godkända studieplan som du kompletterar med intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppnådda kompetenskrav kopplade till genomförda utbildningsaktiviteter samt tre skriftliga reflektionsuppgifter.  Specialistansökan och intygen ska signeras av din handledare.