Ansökningsförfarande för dig som är icke-medlem – Fysioterapeuterna

Ansökningsförfarande för dig som är icke-medlem

Det är enbart medlemmar som kan ansöka via min sida. Du som är icke-medlem skickar in din ansökan som en samlad PDF-fil via specialistansokan@fysioterapeuterna.se

Detta gäller alla typer av ansökningar inom specialistordningen

 • Ansökan till specialistutbildningen (handledare och studieplan)
 • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning
 • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 • Komplettering av tidigare behandlade ansökningar

För att din ansökan ska behandlas av specialistkommittén ska den vara komplett med alla ingående bilagor och vara korrekt sorterad enligt ansökans försättsblad.

Med komplett ansökan avses

 • Ansökningsblanketterna ska vara maskinskrivna med Times New Roman, 11pt
 • Ansökan ska vara underskriven enligt instruktioner
 • Alla ingående bilagor ska vara med enligt:
  • försättsbladet för ansökan om specialistkompetens, eller
  • given återkoppling från specialistkommittén vid komplettering av tidigare behandlad ansökan
 • Ansökan ska vara sorterad så som anges:
  • på försättsbladet för ansökan om specialistkompetens, eller
  • i given återkoppling från specialistkommittén vid komplettering av tidigare behandlad ansökan
 • Ansökan ska vara läsbar och rättvänd
 • Ansökan ska vara samlad i en PDF-fil*
 • Ansökan ska skickas till specialistansokan@fysioterpeuterna.se
 • Ange någon av följande rubriker i ämnesraden när du skickar in via e-post
  • Ansökan studieplan
  • Ansökan specialist
  • Ansökan dispens
  • Komplettering studieplan
  • Komplettering specialist
  • Komplettering dispens

*Vid behov, dela upp din ansökan i två PDF-filer och två separata mail då storleken på individuellt mail max kan vara 30 mb. Dela inte din ansökan mitt i en handling, utan påbörja i så fall nästa PDF-fil med efterföljande handling.