Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Det här gör Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av vår profession. Tillsammans är vi cirka 12 000 fysioterapeuter som arbetar för en hållbar hälso- och sjukvård och ett hållbart yrkesliv med bra villkor.

Vårt förbund

Vi tecknar, i egen kraft eller i samarbete med andra förbund, kollektivavtal med medlemmarnas arbetsgivare. Kollektivavtalen är en grund för trygghet och goda villkor i arbetslivet.

Vi företräder dig som medlem på lokal och nationell nivå i förhandlingar och andra sammanhang som påverkar dina arbetsvillkor och ditt arbetsliv i stort.

Vi är aktiva i utvecklingen av vår profession, bland annat genom arbetet i våra sektioner, genom att bevaka vårt vetenskapliga kunskapsområde, delta i arbeten med kliniska riktlinjer samt genom att lämna svar på remisser som rör vår professions yrkesutövande.

Vi arrangerar utbildningar så väl inom det fackliga området som i ämnen som rör professionen och professionsutveckling.

Vi ansvarar för fysioterapeuters specialistutbildning genom den specialistordning som framtagits och administreras av förbundet.

Vi driver ett aktivt påverkansarbete för att främja fysioterapeuter och fysioterapi inom hälso- och sjukvården och samhället i stort.

Vårt ändamål och uppdrag

Fysioterapeuternas ändamål, som det beslutats genom stadgarna, är att tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen genom att:

  • verka för goda anställnings-, arbets- och företagarvillkor
  • göra fysioterapeuter och fysioterapeutiska kunskaper väl kända och efterfrågade i samhället
  • främja utvecklingen av fysioterapi som vetenskap och tillämpning.

Vi stödjer medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla, såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Vårt yrke

Vårt yrke har utövats i Sverige sedan 1800-talets andra hälft och sjukgymnaster fick legitimation 1887. Legitimationen som fysioterapeut är en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Den är också ett erkännande från samhället på att vårt yrke kräver spetskompetens.