Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Information om behandling av personuppgifter

Fysioterapeuterna är enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning 2016/679 (Dataskyddsförordningen) ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i din medlemsansökan och av dig gjorda anmälningar om ändringar.

Personuppgiftsansvarig är Fysioterapeuterna

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 3196, 103 63 Stockholm
Telefon: 08–567 061 00 (växel)
Företrädare: Dominika Borg Jansson
E-post: kansli@fysioterapeuterna.se
Organisationsnummer: 802002–0361

Dataskyddsombud för Fysioterapeuterna

Kontaktuppgifter
Sweco Sverige AB
Postadress; Strandgatan 2, 852 31 Sundsvall
Telefon: 070-414 66 94

E-post: dataskyddsombud.ft@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Fysioterapeuterna kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Fysioterapeuterna behandlar, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att:

 • du ska få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bl.a. löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • du ska få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder
 • du ska få den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
 • du ska få förbundstidningen
 • du ska få delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • du ska få karriärrådgivning
 • du ska få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • du ska betala rätt medlemsavgift
 • Fysioterapeuterna ska kunna genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • Fysioterapeuterna ska kunna genomföra medlemsundersökningar
 • Fysioterapeuterna ska kunna genomföra enkätutskick gällande bl.a. lönestatistik
 • Fysioterapeuterna ska kunna framställa lönestatistik.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser vi har och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Därutöver behandlar Fysioterapeuterna dina personuppgifter för att kunna ge dig erbjudanden om aktiviteter, förmåner och liknande. Denna marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Fysioterapeuterna kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

För den här behandlingen är samtycke rättslig grund. Genom att kryssa i rutan för marknadsföring i din medlemsanansökan samtycker du till att Fysioterapeuterna kan komma att använda dina uppgifter för marknadsföring av aktiviteter och medlemserbjudanden.

Som medlem kan du när som helst återkalla samtycket till marknadsföring.

Lagringstid

Fysioterapeuterna kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella, såvida inte behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att bl.a. uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller svensk rätt, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, m.m. (se vidare artikel 17 punkten 3 i dataskyddsförordningen).

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten – vad gäller avdrag för medlemsavgifter
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • Det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Fysioterapeuterna samarbetar med
 • Saco
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Fysioterapeuterna begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt till dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av kapitel 3 i dataskyddsförordningen.

Du kan läsa mer om dem på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätten att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Fysioterapeuternas behandling av dina personuppgifter.