Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Kursbeskrivning OMT steg 1-3

Sektionen för ortopedisk manuell terapi är utbildningsansvarig för de kurser i OMT steg 1-3, som ges i Sverige. Utbildningsprogrammet är baserat på de kvalitetssäkrade ”standards” som IFOMPT arbetat fram.

Ortopedisk Manuell Terapi

Internationell definition av OMT fastställd av IFOMPT 2004

Ortopedisk Manuell (Fysio)Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi för bedömning och behandling av akuta och långvariga smärtproblem, funktionshinder, funktionstillstånd, skador och sjukdomar i rörelsesystemet, det neuromuskuloskeletala systemet. Omhändertagandet är baserat på kliniska resonemang och åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs även av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

Genom OMT-sektionens anslutning till IFOMPT (www.IFOMPT.org) styrs OMT-utbildningen av IFOMPTs utbildningsdokument utifrån lärandemål och kvalitetsarbete.

Varje utbildningsort som bedriver steg 2 och 3 utbildning har av IFOMPT godkänd utbildningsnivå, och kan tillhandahålla mer detaljerad kursinformation om respektive kursupplägg.

Syfte OMT steg 1:

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om och färdigheter i undersöknings- och behandlingsmetoder relaterade till funktionshinder och skador i rörelsesystemet. Vidare skall deltagaren kunna utföra analys av smärta och funktionshinder samt känna till indikationer och kontraindikationer för manuell behandling. Studenten ska också kunna kritiskt värdera evidensgrunden för olika undersöknings- och behandlingsmetoder. Efter fastställande av funktionsdiagnos skall deltagaren även kunna utföra för patienten adekvat behandling samt kunna sammanställa lämpligt hemprogram i smärtlindrande och/eller funktionsökande syfte.

Syfte OMT steg 2 och 3:

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om och färdigheter i smärtanalys, differentialdiagnostik samt analys av funktionstillstånd relaterade till rörelsesystemet, det neuromuskuloskeletala systemet. Studenten ska vidare skaffa sig fördjupade kunskaper om generella och specifika undersöknings- och behandlingsmetoder relaterade till funktionshinder och funktionstillstånd i columna samt extremiteter. Kursen ska också öka studenternas kunskaper om undersöknings- och behandlingsmetoders reliabilitet, validitet, sensitivitet och specificitet samt dokumenterade effekter av behandlingsmetoder utifrån aktuell forskning. Vidare ska studenten skaffa sig fördjupade kunskaper i kliniska resonemang utifrån ett biopsykosocialt synsätt på patienten.

Rekommenderas till: alla legitimerade fysioterapeuter som arbetar med patienter med funktionshinder, skador och sjukdomar i det neuromuskuloskeletala systemet.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som föreläsningar i ämnen av klinisk relevans, samt demonstrationer, seminarier och praktiska övningar i grupp om 10-12 kursdeltagare per lärare. Mellan kursträffarna kommer deltagarna individuellt och/eller i grupp att få genomföra och förbereda olika fördjupningsuppgifter.

 

Kursernas mål baseras på IFOMPTs Standards Educational Document och innehåller 12 mål inom olika dimensioner:

 1. Tillämpar ett kritiskt och professionellt förhållningssätt vid bedömning, behandling och uppföljning av patienter med neuromuskuloskeletala funktionshinder, utifrån evidens och klinisk beprövad erfarenhet.
 2. Demonstrerar en bred kunskapsbas inom det biomedicinska vetenskapsområdet och integrerar systematiskt och kritiskt tillgänglig biomedicinsk och klinisk forskning i praktik, utifrån ett helhetsperspektiv på patienten.
 3. Visar förståelse för och praktiserar kliniska kunskaper och kompetenser inom OMT på avancerad nivå och utifrån ett helhetsperspektiv på patienten, i syfte att planera och genomföra behandling på ett adekvat sätt och utifrån patientens behov samt visar förmåga att dokumentera resultat.
 4. Använder utifrån aktuell forskning beteendemedicinska principer ändamålsenligt i mötet med patienter, vilket möjliggör för patienten att vara delaktig i sitt hälsotillstånd.
 5. Tillämpar ett kritiskt förhållningssätt vid värdering av undersöknings- och behandlingsmetoders relevans, indikation/kontraindikation för att möjliggöra en säker och effektiv bedömning och behandling av patienter med neuromuskuloskeletala funktionshinder.
 6. Samlar och analyserar information utifrån anamnes, undersökning samt differentialdiagnostik baserat på ett kliniskt resonerande i syfte att utföra en effektiv behandling och utvärdering av resultat, vid neuromuskuloskeletala funktionshinder.
 7. Skapar förtroendefulla relationer och en respektfull dialog med patienter för att möjliggöra en effektiv bedömning och behandling av neuromuskuloskeletala funktionshinder samt göra patienten delaktig i beslut rörande sitt hälsotillstånd.
 8. Utvecklar, anpassar, kombinerar och stegrar olika behandlings- och träningsstrategier ändamålsenligt utifrån evidens och patientens behov.
 9. Visar förmåga att utifrån ett professionellt förhållningssätt och avancerade praktiska färdigheter inom OMT komma fram till en effektiv bedömning, behandling och utvärdering av patienter med neuromuskuloskeletala funktionshinder med avseende på smärta analys samt funktionshinder.
 10. Använder ändamålsenligt specifika och generella tester med hög sensitivitet och specificitet, för att kunna diagnostisera funktionshinder i det neuromuskuloskeletala systemet och även kunna utesluta andra bakomliggande orsaker.
 11. Tillämpar vid behov medicinsk-teknisk utrustning för behandling och utvärdering av neuromuskuloskeletala funktionshinder utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.
 12. Visar en förståelse för och tillämpar forskningsprocessens olika steg och visar ett fortsatt professionellt engagemang för vidare utveckling av specialistområdet OMT.

Alla dimensioner innehåller lärandemål inom områdena kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt förhållningssätt. Se vidare IFOMPTs Standards Educational Document (www.omtsweden.se).

Samtliga ovanstående mål skall vara uppnådda efter OMT steg 3.

Kursernas mål uppnås genom:

 • Praktisk träning i undersökning och behandling inklusive manuella färdigheter
 • Praktisk rehabiliterande träning
 • Patientdemonstrationer
 • Auskultationer
 • Föreläsningar
 • Kliniskt resonerande
 • Seminarier
 • Inlämningsuppgifter
 • Projektarbete
 • Skriftlig teoretisk examination
 • Teknisk examination
 • Klinisk examination med patient

 

Betyg

Godkänd (G).

Litteratur

Litteraturlista OMT (erhålls av respektive utbildningsort).