Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Varför är det bra med specialistfysioterapeuter i verksamheten?

Specialister inom fysioterapi behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- och sjukvården. 

Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling, exempelvis genom att:

 • ansvara för implementering av evidens och nya arbetssätt
 • utveckla vårdprogram inom specialistområdet
 • stödja utvecklingen av evidensbaserad fysioterapi
 • ta sig an komplicerade kliniska frågeställningar
 • bedöma, diagnosticera och behandla komplexa och/eller sällan förekommande patientfall
 • verka som instans för second opinion
 • handleda kollegor.

Idag finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi: arbetshälsa och ergonomi, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, hjärt- och kärl, intensivvård, mental hälsa, neurologi, obstetrik, gynekologi och urologi, onkologi, ortopedi, ortopedisk manuell terapi (OMT), pediatrik, primärvård, respiration, reumatologi, smärta och smärtrehabilitering, veterinärmedicin samt äldres hälsa.

Varför ska vi införa specialistutbildningstjänster?

Det finns många fördelar för arbetsgivare att inrätta specialistutbildningstjänster, bland annat:

 • Ni blir mer attraktiva som arbetsgivare för fysioterapeuter
 • Specialistfysioterapeuter bidrar till en effektivare vård
 • Karriär- och kompetensutveckling för den enskilda medarbetaren
 • Verksamhetsutveckling
 • Ökad patientsäkerhet.

Modell för specialistutbildningstjänster

Arbetsgivare som inrättar specialistutbildningstjänster kan utifrån verksamhetens behov vara med och påverka utbildningens upplägg och hur specialistkompetensen kan användas på bästa sätt efter genomförd utbildning.

Fysioterapeuternas modell för en specialistutbildningstjänst innehåller följande villkor:

 • Specialistutbildningstjänsten är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön).
 • Rådande kollektivavtal på arbetsplatsen ska gälla.
 • Tjänsten är heltid fördelat på 75 % kliniskt arbete och 25 % handledning samt planerade utbildningsaktiviteter.

Arbetsgivaren har ansvar för att det finns förutsättningar (tid samt finansiering) för fysioterapeuten att genomföra specialistutbildningen på ett sätt som gagnar både verksamheten och fysioterapeuten med bibehållen god arbetsmiljö.

Eventuella kostnader som kan uppstå är kursavgifter, resa/logi i samband med kursdeltagande samt kostnader för handledning.

Hur inrättas specialistutbildningstjänster?

En analys genomförs i verksamheten och i samarbete med medarbetarna för att kartlägga vilka hälsoutmaningar och vilka kompetensbehov som finns på kort och lång sikt. När behovet är klarlagt och en (behörig) fysioterapeut är tillsatt på utbildningstjänsten, skickas ansökan om att påbörja specialistutbildningen samt en individuell studieplan in till Fysioterapeuterna. Därefter tillsätts en behörig handledare och fysioterapeuten påbörjar sin specialistutbildningsplan parallellt med sitt kliniska arbete.  

Fysioterapeuterna finns som stöd och bollplank för att möjliggöra och underlätta inrättande av specialistutbildningstjänster.

Specialisttjänst efter genomförd utbildning

När specialistutbildningen är genomförd bör medarbetaren få en ny tjänst som är relevant för specialistkompetensen. Tjänsten bör innehålla en arbetsbeskrivning som är specifik för vad specialisten kan erbjuda verksamheten, utöver det som en grundutbildad fysioterapeut gör. Det kan till exempel handla om att ansvara för implementering av evidens och nya arbetssätt, utveckla vårdprogram inom specialistområdet, handleda kollegor och ta sig an mer komplexa patientfall.

Som specialist inom ett legitimerat yrke har man ett särskilt ansvar att hålla sig à jour med evidens inom kunskapsområdet. Därför bör en specialisttjänst också omfatta tid för exempelvis utvecklingsarbete, forskning och handledning. 

Den specialiserade kunskapen är också en självklar anledning till en diskussion om medarbetarens lön.

Har du frågor?