Företagande medlem

Här är Fysioterapeuternas webbsidor för dig som företagande medlem. Här hittar du bland annat avtalsmallar, medlemsförmåner och annan värdefull information som du har nytta av i ditt företagande, både om du arbetar med eller utan etablering.

Alla dina förmåner

Företagarjouren

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna. Skicka e-post till foretagare@fysioterapeuterna.se eller ring tel: 08-567 06 100 (växeln, begär att bli kopplad till företagarjouren)

Telefontider

Måndagar:  09.00-12.00
Tisdagar:  Ingen telefontid
Onsdagar:  Ingen telefontid
Torsdagar:  09.00-12.00
Fredagar:  Ingen telefontid

Om telefontiderna inte passar dig kan du skicka en e-post och boka in en tid som passar dig då du kan bli uppringd för stöd och hjälp.

Aktuellt för företagare

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagande, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagande, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Debatt: Nya vårdmomsen slår hårt mot företagande medlemmar

2019-07-01 09:08

Företagande, Påverkansarbete, Debattartikel

Den 1 juli börjar Skatteverket använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär...

Mervärdesskatt vid uthyrning av vårdpersonal

17 december: Fortsatt oklart rättsläge

Rättsläget avseende momsplikt och verksamheter inom hälso- och sjukvården är fortfarande oklart. De förhandsbesked som kommit från Skatterättsnämnden har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Fysioterapeuterna följer utgången i dessa ärenden och kommer att uppdatera här kontinuerligt i takt med att dessa avgöranden publiceras. Vi fortsätter även, tillsammans med andra berörda aktörer, att bedriva påverkansarbete på området.

18 september: Nytt förhandsavgörande från EU-domstolen

Svensk rätt, inklusive mervärdesskattelagen, ska tolkas i ljuset av EU-rätten, vilket även inbegriper avgöranden från EU-domstolen.  I en ny dom från EU-domstolen behandlas frågan om undantag från momsplikt och om ett förtroendeförhållande krävs mellan patient och vårdgivare. Målet handlar om en specialistläkare som tillhandahåller sjukvårdstjänster på uppdrag av ett laboratorieföretag, som i sin tur tillhandahåller laboratorietjänster till bl.a. sjukhus och läkare med egen praktik. Den nationella (tyska) skattemyndigheten ansåg att läkarens tjänster var momspliktiga, med andra ord att de inte omfattades av momsundantaget för sjukvård, med anledning av att det saknades ett förtroendeförhållande mellan specialistläkaren och patienten. 

Enligt artikel 132.1 c i EU:s direktiv på området ska sjukvårdande behandling som ges av medicinska och paramedicinska yrkesutövare, såsom dessa definieras av medlemsstaten i fråga (alltså bl.a. en fysioterapeut), undantas från momsplikt. Både Skatteverket och Skatterättsnämnden har dock i sina beslut uppställt vissa krav för att momsfrihet ska anses föreligga och som bl.a. inebgriper att den sjukvårdande behandlingen ska ges av den som har en organisatorisk struktur med eget ansvar för sjukvården. Detta innebär enligt Skatteverket att den som ger vården även måste driva den vårdmottagning vid vilken vården ges. Finns inte denna direktrelation mellan vårdgivaren och patienten betraktas, enligt myndigheten, den utförda behandlingen i huvudregel som momspliktig personaluthyrning. Domen från EU-domstolen torde indikera att sådan relation inte nödvändigtvis krävs för att behandlingen ska falla in under undantaget från momsplikt. 

Förhandsavgörandet från EU-domstolen 

18 september 2019

I budgetpropositionen skriver regeringen att den avser "att skyndsamt tillsätta en utredning, för att se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om sådana föreligger så ska förslag lämnas."

4 september 2019

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 ett tillfälligt statsbidrag som ska kompensera landstingen för mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården.Satsningen ska möjliggöra för landstingen att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.

Skatterättsnämnden om underleverantörer

I ett förhandsbesked slår Skatterättsnämnden fast att vårdtjänst som sökande tillhandahåller patienter i egen regi sedan patienten remitterats av sin vårdcentral, har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen sjukvård.

I förhandsbeskedet behandlas två olika fall. I det första fallet, som nämnden anser ska vara undantaget från skatteplikt, rör det sig om en situation där en patient efter en läkarbedömning på vårdmottagning A remitteras till vårdmottagning B. Vårdmottagning B tar emot remissen, kontaktar patienten, lägger upp en behandlingsplan och behandlar patienten. Behandlingens innehåll bestäms av vårdmottagning B:s personal efter dess riktlinjer och utifrån patientens enskilda behov. Efter avslutad behandling skickar vårdmottagning B ett remissvar till läkaren med information om behandlingen eller rekommendationer på fortsatta insatser. Detta är ett positivt besked för de vårdgivare vars verksamhet stämmer in på beskrivningen av typfall 1.

I det andra fallet, typfall 2, avvisar dock Skatterättsnämnden frågan då de anser att de faktiska omständigheterna inte är tillräckligt tydligt beskrivna av sökanden. I typfall 2 rör det sig en en situation där patienten uppsöker vårdmottagning A och blir då hänvisad direkt till vårdmottagningen B av en sjuksköterska eller en läkare. Det finns i dessa fall ingen remiss men väl en journalanteckning som anger att patienten skickats vidare till vårdmottagning B. 

Skatterättsnämnden slår fast att det för bedömningen av om ett tillhandahållande sker inom ramen för en egen organisatorisk struktur, vilken ansvarar för vården, är viktigt att det tydligt framgår vem som är ansvarig för vården gentemot patienten. Även om det mervärdesskatterättsligt inte föreligger något krav på förekomst av en remiss är det avgörande för bedömningen att det finns tillgänglig dokumentation hos den som överlämnar vårdansvaret som visar att ansvaret för vården har övergått till annan. Att Skatterättsnämnden avvisar frågan innebär inte att skatteplikt föreligger. Dock lämnas en vikitig fråga obesvarad. Det här avgörandet illustrerar vikten av att anlita skatterättslig expertis inför eventuell ansökan till Skatterättsnämnden, så att den fråga som ställs och det typfall som beskrivs blir så tydliga som möjligt och rätt "bevis" bifogas ansökan. Om du funderar på att göra en ansökan till Skatterättsnämnden och inte vill eller kan anlita skatterättslig expertis, ta gärna kontakt med förbundet  för vägledning innan du skickar in din ansökan.   

Regeringen gör konsekvensanalys

Den 19 juni beslutade riksdagen att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning och vid behov återkomma med förslag på åtgärder som neutraliserar effekterna. Initiativet kom från Skatteutskottet.

Fysioterapeuternas förhoppning är att regeringen ska komma med eventuella förslag som kan mildra konsekvenserna för företagande fysioterapeuter.

Kritik mot nya momsreglerna

Fysioterapeuterna bevakar frågan och arbetar med andra drabbade organisationer för att försöka få till stånd en förändring.

Bakgrund

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) uttalat att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådana sjukvårdstjänster som omfattas av undantag från skatteplikt.

Högsta förvaltningsdomstolens dom

Med anledning av denna dom tillämpar Skatteverket från den 1 juli 2019 det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer om Skatteverkets syn på om uthyrning av vårdpersonal är skattepliktig eller inte i följande ställningstagande:

Sammanfattning av Skatteverkets ställningstagande

Enligt Skatteverket rör det sig om uthyrning av personal när någon tillhandahåller arbetskraft till en köpare under förutsättning att tillhandahållaren gör detta i egenskap av beskattningsbar person. Det saknar betydelse för Skatteverkets bedömning av momsfrågan i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs, dvs. även fall där verksamheten bedrivs som enskild firma omfattas.

Det är fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande.

Det är däremot en vårdtjänst när säljaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar, det vill säga säljaren driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten.

Med vårdmottagning avses sådana mottagningar som tillhandahåller vårdtjänster och dit en patient kan vända sig för att få vård eller dit en patient har remitterats, t.ex. en enskild fysioterapeuts mottagning.

Undantag från skatteplikt

Undantaget från skatteplikt kan även aktualiseras när de rör sig om tjänster med nära anknytning till sjukvård.

För att uthyrning av personal ska kunna vara nära anknuten till sjukvård ska följande tre kriterier vara uppfyllda:

  • Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård.

  • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.

  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Enligt Skatteverket är det första kriteriet uppfyllt om båda vårdgivarna själva huvudsakligen (normalt i en omfattning om mer än 75 procent) tillhandahåller vårdtjänster gentemot patienter i förhållande till uthyrning av personal.

Det andra kriteriet om att tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten, innebär att den tjänst som den uthyrda personalen ska utföra hos köparen ska vara kopplad till vårdtjänsten. Den ska dessutom vara väsentlig för att uppnå behandlingsmålen med sjukvården hos köparen.

Det tredje kriteriet är uppfyllt om säljaren kan visa att syftet med tillhandahållandet är något annat än att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Skatteverket gör bedömningen att vid uthyrning av personal görs detta som regel i konkurrens med kommersiella företag som får betala mervärdesskatt men att det i undantagsfall kan finnas ett annat grundläggande syfte än att vinna ytterligare intäkter. En sådan bedömning görs från fall till fall och relevanta omständigheter ska visas av säljaren.

Om dessa tre kriterier är uppfyllda anser dock Skatteverket att en tjänst med nära anknytning till sjukvård omfattas av undantaget från skatteplikt trots att tjänsten (uthyrning av personal) i sig inte är en vårdtjänst. I det ovannämnda ställningstagandet ger Skatteverket konkreta exempel på när en tjänst kan undantas från skatteplikt utifrån dessa grunder.

Du hittar fler konkreta exempel i Skatteverkets vägledning gällande tillämpningen av den nya domen:

Fysioterapeuterna har även varit i kontakt med Skatteverket och nedan kan du läsa Skatteverkets svar på förbundets frågor.

Skatteverkets svar på Fysioterapeuternas frågor

Vänd dig till Skatteverket

Om du har svårt att avgöra om den tjänst som du tillhandahåller omfattas av undantaget från skatteplikt eller inte, ta i första hand kontakt med ditt lokala skattekontor. Ta även gärna kontakt med förbundet för hjälp med att formulera din fråga och argumentera för din synpunkt.  

Maila till kansli@fysioterapeuterna.se

Nytt om företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättningar som fysioterapeut. I januari 2019 skickas förnyelshandlingar ut för dig som har företagsförsäkring. Avsändare är WillisTowersWatson. Mer information via länken nedan.

Bluffakturor

Det är vanligt att företagare blir utsatta för bluffakturor.

Så här hanterar du bluffakturor (uppdaterad 2016)

F-skattebevis

F-skattsedel eller F-skattebevis finns inte längre utan du får beställa ett registerutdrag från Skatteverket som visar att du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt.

Beställa registerutdrag

Som inloggad på "Mina Sidor" hos Skatteverket kan du se ditt registerutdrag, ladda ned det och skriva ut. Du kan även beställa en utskrift av registerutdraget via Skatteverkets beställningstjänst. Länken till beställningstjänsten hittar du på myndighetens hemsida. 

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare är från och med 2011 skyldiga att lämna en patientsäkerhetsberättelse till sitt landsting/region. De sammanställer sedan en rapport.

Det finns också en handbok om kommunikationskrav i lagen som finns på Socialstyrelsens hemsida.

SKL har tagit fram en mall för att skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Processkarta

Fysioterapeuternas Service AB har utarbetat en processkarta och annat material för att vägleda dig som medlem vid uppbyggnad av ett systematiskt kvalitet- och ledningssystem samt vid förbättringsarbete inom verksamheten.